Unit Maklumat Gunatanah dan ICT

Pengenalan

  • Unit UMG & ICT diwujudkan untuk memberi sokongan teknikal IT dan aplikasi kepada Jabatan bagi memastikan kemudahan dan perkhidmatan IT dapat digunakan dalam membantu Jabatan menjalankan fungsi-fungsinya dengan cekap dan berkesan.

  • Unit UMG & ICT Jabatan  adalah salah satu Unit dibawah Bahagian Perancangan dan Pembangunan. Unit UMG & ICT menyediakan data maklumat gungtanah, perkhidmatan sokongan ICT  kepada warga Jabatan serta bertanggungjawab terhadap perkembangan dan penyelarasan ICT di Jabatan.

Fungsi

Sistem

Mewujudkan satu sistem pangkalan data gunatanah perancangan yang bersepadu serta komprehensif ke arah transformasi pengurusan dan capaian data perancangan secara lebih efisien, tepat, efektif dan boleh dipercayai.

Selenggara

Membangun, menyelenggara dan memantau Sistem K-Map dan KeChart , Laman Web Jabatan, multimedia dan aplikasi sokongan yang lain, Menentukan keperluan infrastruktur rangkaian, perkakasan dan perisian ICT di Jabatan serta menyedia dan menyelenggara infrastruktur ICT dan khidmat sokongan teknikal. Mentadbir urus operasi Pusat Data dan Keselamatan ICT Jabatan. Melaksanakan program pembangunan kemahiran dan pembudayaan ICT; dan Melaksanakan perolehan ICT.

Objektif

Mudah Cara

Memudahcara pengurusan maklumat gunatanah perancangan melalui aktiviti penyeragaman, pengemaskinian, perkongsian dan capaian maklumat dan data gunatanah perancangan secara atas talian.

Aplikasi

Membangunkan sistem aplikasi yang komprehensif dengan mengintegrasikan teknologi sumber terbuka yang melibatkan maklumat geospatial dan bukan spatial di dalam satu persekitaran ICT yang boleh menjimatkan kos serta sumber pembangunannya, mesra pengguna, berinteraktif dan mudah difahami.

Modul

Mengelakkan pertindihan penyediaan maklumat dan membolehkan perancangan gunatanah serta penentuan kesediaan tanah untuk pembangunan yang berkesan melalui modul-modul aplikasi yang tepat dari peringkat makro hingga ke peringkat mikro.

 

 

 

Data

Mewujudkan pangkalan data bersepadu yang teratur, seamless dan yang sentiasa dikemaskini. Menyelaras, memantau dan meningkatkan penggunaan teknologi komputer yang terkini kepada semua pegawai dan kakitangan di Jabatan. Mempertingkatkan kecekapan pengurusan ICT bagi menyokong keperluan strategik Jabatan dan membudayakan ICT kepada warganya.

Kadar Fi

Perkhidmatan Perancangan dan Cetakan Oleh Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Kedah

Berikut adalah carta alir untuk bantuan permohonan dan penyelarasan berkaitan maklumat gunatanah dan ICT

Aktiviti Unit Maklumat Gunatanah dan ICT

QR Kod portal rasmi PLANMalaysia Kedah
Kod QR PMK
Image
Image
Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Kedah
(PLANMalaysia Kedah)
Aras 10, Bangunan Sultan Abdul Halim Alor Setar Kedah
Tel :+604 - 729 1888
Emel : jpbd@kedah.gov.my