Unit Dasar Dan Garis Panduan

Pengenalan

Dasar

MENYELARAS DASAR DAN GARIS PANDUAN PERANCANGAN

 • Membantu menyemak dan memberi ulasan ke atas polisi, dasar dan garis panduan yang disediakan oleh PLANMalaysia@Negeri dan PLANMalaysia.
 • Membantu memberi khidmat nasihat berkenaan dengan polisi, dasar dan garis panduan kepada PBT, agensi-agensi / orang awam yang memerlukan khidmat perancangan.

Garis Panduan

MENYEDIAKAN GARIS PANDUAN DAN KAEDAH PERANCANGAN YANG BARU DI PERINGKAT NEGERI

 • Membantu mengenalpasti keperluan garis panduan / kaedah perancangan yang baru bagi tujuan mengatasi isu semasa pembangunan spatial negeri.
 • Membantu menyelaras penyediaan garis panduan / kaedah perancangan yang baru:-
 • Menyediakan laporan Terma Rujukan dan Perlantikan Perunding
 • Menyediakan Dokumen Perjanjian Perlantikan Perunding
 • Laporan Awal Garis Panduan dan Piawaian Perancangan (GPP)
 • Laporan Analisis dan Penemuan Melalui Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal
 • Menyediakan Kerta Kerja Untuk Kelulusan
 • Membantu mengangkat garis panduan / kaedah perancangan yang baru ke JPN /MMKN untuk kelulusan bagi tujuan gunapakai di peringkat teknikal / PBT
 • Membantu memastikan gunapakai kaedah perancangan yang baru di peringkat teknikal / PBT.

Fungsi

Urusetia

PELAKSANAAN PROGRAM JARINGAN PENUNJUK PEMBANGUNAN MAMPAN BANDAR – LUAR BANDAR MALAYSIA        (MURNINETS 2.0) BAGI NEGERI KEDAH

 • Membantu menyelaras pelaksanaan Program Bandar Mampan melalui penggunaan sistem MURNInets peringkat Negeri.
 • Membantu memastikan kejayaan dan penggunaan sistem MURNInets yang menyeluruh di semua PBT di peringkat negeri merangkumi :-
 • Pengumpuan data sekunder dan data premier MURNINets.
 • Memasukkan data k edalam Gerbang MURNINets.
 • Mengadakan Mesyuarat J/KuasaTeknikal untuk verifikasii data.
 • Menyediakan Laporan Kemampanan Bandar.
 • Membantu memastikan pencapaian Bandar Mampan bagi semua PBT di peringkat negeri.
 • Membantu dalam melaporkan pencapaian kemampanan bandar – luar bandar kepada PBT Mesyuarat JPN.

Akta

PROGRAM TEACH IN GARIS PANDUAN DAN PIAWAIAN PERANCANGAN

 • Membantu menyelaras polisi, dasar dan garis panduan untuk pemakaian di peringkat negeri.
 • Membantu mengenalpasti keperluan “teach in” / bengkel bagi pelaksanaan polisi/garis panduan yang dilihat memerlukan penghayatan  dan kefahaman yang terperinci.
 • Membantu mengadakan program “teach in” / bengkel bagi polisi/garis panduan dan piawaian perancangan secara tahunan.

Terbitan

TERBITAN JABATAN

 • Membantu menyelaras penyediaan Buletin Rancang PLANMalaysia@Kedah merangkumi:-
 • Menyediakan bahan-bahan untuk terbitan bulletin jabatan.
 • Menyediakan Draf Buletin Jabatan.
 • Mendapatkan persetujuan dan kelulusan Pengarah Negeri untuk tujuan cetakan buletin jabatan.
 • Membantu memastikan penyediaan buletin yang memenuhi keperluan jabatan dari segi bajet dan kehendak jabatan/pengguna.
 • Membantu memastikan penerbitan Buletin Rancang satu keluaran setiap tahun.

Objektif

Objektif  Unit Dasar & Garis Panduan adalah seperti berikut :

 • Memastikan sebaran dasar dan garis panduan pembangunan yang terkini digunapakai di dalam perancangan pembangunan oleh semua pihak yang terlibat secara langsung ataupun perancangan pembangunan spatial Negeri Kedah.
 • Menyediakan sumber rujukan dasar dan garis panduan perancangan pembangunan yang berkesan kepada semua agensi bagi perancangan pembangunan spatial yang memenuhi kehendak perundangan.
 • Memastikan program-program kemampanan dan kelestarian bandar dapat diselaraskan dengan baik antara Negeri dan Kerajaan Persekutuan.
 • Menerbitkan buletin perancangan tahunan jabatan untuk perkongsian ilmu dan pengetahuan dengan lain–lain jabatan dan masyarakat umum

Dasar

Garis Panduan Perancangan

Keluaran PLANMalaysia Kedah

Garis Panduan Perancangan Penyediaan Stesen Minyak Mini Di Kawasan Luar Bandar Di Negeri Kedah
Garis Panduan Tempat Letak Kenderaan Negeri Kedah
Garis Panduan Ladang Ternakan Unggas Negeri Kedah
Garis Panduan Ladang Solar Negeri Kedah
Garis Panduan Perancangan Penginapan Pekerja Berpusat

Keluaran PLANMalaysia

Garis Panduan Perancangan Laluan Kenderaan Mikromobiliti
Garis Panduan Perancangan Petak Pengecasan Kenderaan Elekrtrik (EVCB)
Garis Panduan Kemudahan Masyarakat
Garis Panduan Brownfield
Garis Panduan Padang Golf
Garis Panduan Pulau-Pulau
Garis Panduan Lorong Belakang
Garis Panduan Gated Community
Garis Panduan Tempat Letak Kenderaan Berat
Panduan Pelaksanaan(PPA)_Jan_2017
Senarai Garis Panduan Piawaian_SPC 2017
Laporan Panduan Pelaksanaan Kebun Kejiranan
Laporan Panduan Pelaksanaan Laluan Basikal
Laporan Panduan Pelaksanaan Pejalan Kaki
Laporan Panduan Pelaksanaan Pengkomposan Sisa
Laporan Panduan Pelaksanaan SPAH
Garis Panduan Penubuhan Tadika dan Taska

Senarai Projek Berkaitan Mengikut Tahun

Senarai Projek Yang Berkaitan Pada Tahun 2023

 • Garis Panduan Perancangan Penyediaan Stesen Minyak Mini Di Kawasan Luar Bandar Di Negeri Kedah
 • Pelaksanaan Penilaian Laporan Impak Sosial (SIA) Di Peringkat PLANMalaysia Negeri
  Kompilasi Garis Panduan Perancangan Negeri Kedah
 • Perlaksanaan Program Jaringan Penunjuk Pembangunan Mampan Bandar-Luar Bandar Malaysia (MURNInets 2.0)
 • Buletin Rancang 2023
 • Sebaran Garis Panduan
 • Sambutan Hari Perancangan Bandar Sedunia (HPBS) 2023 Peringkat Negeri Kedah

Senarai Projek Yang Berkaitan Pada Tahun 2022

 • Garis Panduan Perancangan Ladang Ternakan Komersial Dan Pemutihan Ladang Ternakan Unggas
 • Garis Panduan Perancangan Penyediaan Stesen Minyak Mini Di Kawasan Luar Bandar Di Negeri Kedah
 • Pelaksanaan Penilaian Laporan Impak Sosial (SIA) Di Peringkat PLANMalaysia Negeri
 • Kompilasi Garis Panduan Perancangan Negeri Kedah
 • Perlaksanaan Program Jaringan Penunjuk Pembangunan Mampan Bandar-Luar Bandar Malaysia (MURNInets 2.0)
 • Buletin Rancang
 • Sebaran Garis Panduan Perancangan Skim Perumahan Komuniti Strata (2019)
 • Sebarang Garis Panduan Perancangan Tahap Daya Tahan Bencana Bandar-Bandar Di Malaysia (Disaster Resilience)
 • Sebaran Garis Panduan Healthy Walkable City (2017)
 • Sambutan Hari Perancangan Bandar Sedunia (HPBS) 2022 Peringkat Negeri Kedah

Senarai Projek Yang Berkaitan Pada Tahun 2021

 • Garis Panduan Perancangan Ladang Ternakan Komersial Dan Pemutihan Ladang Ternakan Unggas
 • Kompilasi Garis Panduan Perancangan Negeri Kedah
 • Perlaksanaan Program Jaringan Penunjuk Pembangunan Mampan Bandar-Luar Bandar Malaysia (MURNInets 2.0)
 • Buletin Rancang
 • Sebaran Garis Panduan Perancangan Pembangunan Dan Pengurusan Di Kawasan Tanah Berisiko Bencana Gempa Bumi
 • Sebaran Garis Panduan Perancangan Warga Emas
 • Sebaran Garis Panduan Perancangan Skim Perumahan Komuniti Berpengawal
 • Sambutan Hari Perancangan Bandar Sedunia (HPBS) 2021 Peringkat Negeri Kedah

Senarai Projek Yang Berkaitan Pada Tahun 2020

 • Garis Panduan Perancangan Ladang Ternakan Komersial Dan Pemutihan Ladang Ternakan Unggas
 • Kompilasi Garis Panduan Perancangan Negeri Kedah
 • Perlaksanaan Program Jaringan Penunjuk Pembangunan Mampan Bandar-Luar Bandar Malaysia (MURNInets 2.0)
 • Buletin Rancang
 • Sebaran Garis Panduan Perancangan Kawasan Sensitif Alam Sekitar (KSAS)
QR Kod portal rasmi PLANMalaysia Kedah
Kod QR PMK
Image
Image
Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Kedah
(PLANMalaysia Kedah)
Aras 10, Bangunan Sultan Abdul Halim Alor Setar Kedah
Tel :+604 - 729 1888
Emel : jpbd@kedah.gov.my