Unit Rancangan Pemajuan

Pengenalan

Unit ini diterajui oleh seorang Penolong Pengarah dan 3 orang Penolong Pegawai Perancang Bandar.

Fungsi Unit

Membantu melaksanakan tugas-tugas memberi khidmat nasihat berkaitan Rancangan Struktur Negeri (RSN), Rancangan Tempatan dan Rancangan Kawasan Khas (RKK) dan lain-lain yang berkaitan.

Rancangan Struktur Negeri (RSN)

Rancangan Struktur Negeri (RSN) merupakan dokumen perancangan yang mengandungi gambar rajah utama dan penyataan bertulis bagi memberi panduan dan corak pembangunan fizikal Negeri.

RSN akan menjadi Dokumen Perancangan Strategik Fizikal Negeri selepas ia diwartakan.

Fungsi RSN adalah :

1.       Memenuhi keperluan statutori di bawah Seksyen 8, Akta 172

2.       Melengkapkan sistem perancangan bandar dan desa negara yang terdiri dari tiga peringkat iaitu Rancangan Fizikal Negara (RFN), Rancangan Struktur Negeri (RSN) dan Rancangan Tempatan (RT)

3.       Menterjemahkan dasar-dasar RFN di dalam perancangan pembangunan fizikal negeri

4.       Memandu dan menyelaras perancangan di peringkat daerah (Rancangan Tempatan)

5.       Membentuk matlamat, dasar dan cadangan terhadap pembangunan sosio ekonomi dan persekitaran negeri

6.       Membentang isu-isu perancangan dan keputusan kepada Jawatankuasa Perancang Negeri (JPN) dan orang ramai

7.       Menyediakan asas bagi menyelaras keputusan agensi kerajaan dan swasta

RSN boleh diubah dan dikaji semula selaras dengan peruntukan Subseksyen 11(1) dan 11(2), Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172).

Rancangan Tempatan (RT)

Rancangan Tempatan (RT) adalah satu pernyataan bertulis yang mengandungi suatu peta dan suatu pernyataan bertulis yang disokong oleh garis panduan pelaksanaan sepertimana yang digariskan dalam Subseksyen 12(3), Akta 172. Ianya menerangkan dengan lebih terperinci segala dasar-dasar dan cadangan-cadangan umum untuk pemajuan dan penggunaan tanah serta menterjemahkan dan memperincikan dasar-dasar strategik Rancangan Struktur kepada bentuk fizikal yang lebih terperinci dan praktikal. Rancangan Tempatan juga menerangkan secara terperici segala cadangan Pihak Berkuasa Perancang Tempatan (PBPT) berhubung dengan aktiviti pemajuan dan penggunaan tanah.


Bahagian III, Seksyen 12 hingga 16A, Akta Perancangan Bandar & Desa, 1976 [Akta 172]
• Mengandungi peta cadangan dan pernyataan bertulis berkenaan cadangan pemajuan dan penggunaan tanah dan bangunan secara terperinci bagi kawasan PBPT
• Kawasan perancangan meliputi sempadan kawasan PBPT
• Rancangan Tempatan disediakan oleh Pihak Berkuasa Perancang Tempatan (PBPT) atau Pengarah JPBD Negeri
• Rancangan Tempatan diluluskan oleh Jawatankuasa Perancang Negeri (JPN)
• Rancangan Tempatan hendaklah dimaklumkan dan dipersetujui oleh Pihak Berkuasa Negeri (PBN)


Mengikut Subsyeksyen 12(3)A pula, penyediaannya adalah bagi mengadakan rumusan dan perincian oleh PBPT mengenai cadangannya bagi :
• Memajukan tanah
• Melindungi dan memperelok alam sekitar
• Memelihara topografi semulajadi
• Memperelok lanskap
• Memelihara dan menanam pokok dalam
• Mengadakan tanah lapang dalam
• Memelihara dan mengindahkan ciri dan rupa bangunan
• Memperbaiki sistem komunikasi
• Mengendalikan lalulintas


KEPERLUAN PENYEDIAAN RANCANGAN TEMPATAN
Keperluan Penyediaan RT termasuklah:
• Menterjemah dan melaksanakan strategi RS
• Mengemukakan garis panduan serta asas terperinci bagi memudahkan pembangunan
• Mengemukakan arah tuju pembangunan kawasan perancangan tempatan untuk pertimbangan dan maklumbalas awam.


FUNGSI PENYEDIAAN RANCANGAN TEMPATAN
• Mentafsir dasar dan cadangan umum yang terkandung dalam RS ke dalam bentuk fizikal
• Menyediakan garis panduan asas kepada PBT, Agensi-agensi Kerajaan dan Swasta dalam pembangunan kawasan kajian
• Merumuskan garis panduan kawalan pembangunan untuk memudahkan proses-proses perlaksanaan RT

Rancangan Kawasan Khas (RKK)

Rancangan Kawasan Khas (RKK) merupakan satu rancangan pemajuan yang disediakan untuk tujuan pelaksanaan segera di bawah peruntukan Seksyen 16B Akta 172. Hasil utama RKK ialah Pelan Tindakan Pembangunan atau Pelan Pengurusan atau kedua-duanya sekali. Penyediaan RKK ini adalah bertujuan untuk memajukan segera, memajukan semula, memperelokkan lagi, untuk memulihara atau juga untuk tujuan pengurusan sesebuah kawasan.

RKK mengandungi cadangan dan tindakan khusus untuk satu-satu kawasan yang telah dikenalpasti oleh PBN / PBT bagi tujuan :

  • Pengolahan khas dan terperinci dengan cara pemajuan;
  • Pemajuan semula;
  • Pengelokan;
  • Pemuliharaan atau amalan pengurusan; atau
  • Sebahagiannya dengan satu kaedah dan sebahagian lagi dengan kaedah yang lain, bagi keseluruhan atau sebahagian kawasan khas itu, dan jenis pengolahan yang dicadangkan

 

Keutamaan Pemilihan Kawasan RKK :

Keutamaan pemilihan Kawasan RKK adalah berdasarkan perkara-perkara berikut:

  • Arahan Jawatankuasa Perancang Negeri (JPN)
  • Telah ditetapkan/dikenalpasti semasa penyediaan Rancangan Struktur / Rancangan Tempatan
  • Isu-isu semasa yang memerlukan penyelesaian segera seperti kesesakan lalulintas
  • Selari dengan program semasa pembangunan negeri; Atau
  • Perlu mengambilkira dasar semasa dan inisiatif Kerajaan Persekutuan seperti Government Transformation Programme (GTP), National Blue Ocean Strategy (NBOS) dan Program Bandar Selamat.

Senarai dokumentasi oleh Rancangan Pemajuan Negeri Kedah Darul Aman

RANCANGAN FIZIKAL NEGARA
RANCANGAN STRUKTUR NEGERI
DASAR PERBANDARAN NEGARA
PELAN PENGURUSAN PEMBANGUNAN

Status pewartaan rancangan pemajuan.

Status Pewartaan Rancangan Pemajuan 2020
Status Pewartaan Rancangan Pemajuan Penggantian
Status Pewartaan Rancangan Pemajuan Pengubahan

Publisiti yang dijalankan oleh Unit Rancangan Pemajuan

Aktiviti yang dijalankan oleh Unit Rancangan Pemajuan

QR Kod portal rasmi PLANMalaysia Kedah
Kod QR PMK
Image
Image
Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Kedah
(PLANMalaysia Kedah)
Aras 10, Bangunan Sultan Abdul Halim Alor Setar Kedah
Tel :+604 - 729 1888
Emel : jpbd@kedah.gov.my